در کنار انتقال چربی به سینه ها تزریق چربی به باسن نیز طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است ، تزریق چربی می تواند جایگزین مناسبی به جای پروتز باسن باشد .

امروزه با افزایش تکنولوژی های مختلف پروتز های گوناگونی صورت می پذیرد که انجام پروتز باسن طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است ، انجام پروتز باسن با سه هدف صورت می پذیرد